Ostheimer  Leopard und Panther


Leopard 
    


Leopard klein sitzend 
    


Leopard klein laufend 
    


Panther 
    


Panther klein sitzend 
    


Panther klein laufend 
    http://www.ostheimershop.com