Ostheimer  Schaf und Lamm


Schafbock 
    


Schaf stehend 
    


Schaf fressend 
    


Lamm liegend 
    


Lamm stehend 
    


Lamm laufend 
    


Schafbock braun 
    


Schaf braun stehend 
    


Schaf braun fressend 
    


Lamm braun liegend 
    


Lamm braun stehend 
    


Lamm braun laufend 
    http://www.ostheimershop.com